NAVIGOS GROUP VIETNAM JSC

M?ng x? h?i

45 C? H?i Vi?c Làm Cho B?n

Product Owner

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Lead UX UI Designer

 • Tr??ng Phòng
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Sales Consultant

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Chuyên Viên Kinh Doanh (Telesales)

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Senior Sales Executive (Telesales)

 • Tr??ng Phòng
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Account Payable Accountant (Junior)

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Database Administrator (MySQL)

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Recruitment Consultant (Attractive Salary Package)

 • Nhan viên
 • Hà N?i, H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Sales Coordinator /th?c T?p Sinh Có L??ng

 • M?i T?t Nghi?p
 • Hà N?i
 • 24/04/2019

Sales Admin Intern (Th?c T?p Có L??ng)

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Training Intern

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Course Development Specialist

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Software Tester

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Mobile Developer

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Recruitment Consultant (Attractive Salary Package)

 • Nhan viên
 • Hà N?i, H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Sales Team Leader (B2B)

 • Tr??ng Phòng
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Sales Intern (3 Months)

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Th?c T?p Sinh - Kinh Doanh (3 Tháng Có L??ng)

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

* Tuy?n G?p * 10 Telesales

 • M?i T?t Nghi?p
 • Hà N?i
 • 24/04/2019

Marketing Communications Specialist

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 24/04/2019

Digital Marketing Executive

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 23/04/2019

Training Coordinator Intern

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 23/04/2019

Android & IOS Developer

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 23/04/2019

Alliance Associate

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 22/04/2019

Seasonal Account Payable Accountant

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 22/04/2019

HR Consultant ( Headhunter)

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 22/04/2019

Assistant Director

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 22/04/2019

IT Recruiter - Recruitment Consultant

 • Nhan viên
 • Hà N?i
 • 22/04/2019

Production Intern

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 19/04/2019

Junior Graphic Designer

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 18/04/2019

Junior Digital Marketing Executive

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 17/04/2019

Training Coordinator Specialist

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 16/04/2019

V?n Phòng Làm Vi?c

 • ??A CH? V?N PHòNG:

  - T?ng 20, Tòa nhà e.town Central, 11 ?oàn V?n B?, Ph??ng 12, Qu?n 4, TP.HCM

  - T?ng 7, Toà nhà V-building 125-127 Bà Tri?u, Nguy?n Du, Hai Bà Tr?ng, Hà N?i

  - T?ng 8, Tòa nhà Indochina Riverside Towers, 74 B?ch ??ng, H?i Chau, ?à N?ng

Gi?i Thi?u

V? Navigos Group

????N?u có ai ?ó h?i “Làm vi?c t?i Navigos Group là làm gì?”, thì h?u nh? t?t c? ??u t? hào tr? l?i r?ng chúng t?i là “DREAM MAKERS”, nh?ng ng??i ki?n t?o gi?c m?. Lí do có ???c tên g?i này là vì m?i ngày t?i Navigos Group, “chúng t?i h? tr? nhà tuy?n d?ng và ng??i tìm vi?c ??t ???c gi?c m? ngh? nghi?p c?a mình”. Trong g?n 2 th?p k? ho?t ??ng tích c?c trong l?nh v?c tuy?n d?ng – nhan s?, các DREAM MAKERS ?? lu?n b?n b? giúp ?? hàng tri?u gi?c m? ngh? nghi?p tr? thành hi?n th?c b?ng các d?ch v? chuyên nghi?p và hi?u qu? c?a VietnamWorks, c?ng ty ??u tiên và lau ??i nh?t Vi?t Nam cung c?p các d?ch v? tuy?n d?ng tr?c tuy?n, và Navigos Search, c?ng ty chuyên v? các d?ch v? tuy?n d?ng nhan s? c?p cao hàng ??u trên c? n??c.
????
????N?m 2013, hành trình ki?n t?o gi?c m? c?a chúng t?i ???c ti?p thêm s?c m?nh khi Navigos Group vinh d? tr? thành thành viên c?a t?p ?oàn en-japan, m?t t?p ?oàn qu?c t? c?a Nh?t B?n chuyên v? các d?ch v? liên quan ??n ngành nhan s?, t? ?ó t?o thêm nhi?u b?t phá m?i trên th? tr??ng khi ti?p t?c cho ra ??i PRIMUS, m?t d?ch v? tuy?n d?ng m?i dành riêng cho nhóm nhan s? c?p cao l??ng trên $3000, và nhi?u d?ch v? khác trong th?i gian s?p t?i.

V? Navigos Group

??I GIA ?ìNH NAVIWORKS

????T?i Navigos Group, m?i ngày ?i làm c?a h?n 500 DREAM MAKERS chúng t?i ??u là m?t ngày vui. Vui vì t?t c? ??u c?m nh?n ???c r?ng mình ?ang làm m?t c?ng vi?c có y ngh?a, và vui vì h?n h?t m?i ng??i ??u ???c s?ng và làm vi?c trong m?t ??i gia ?ình NAVIWORKS (cách g?i than m?t t? s? k?t h?p c?a VietnamWorks Navigos Search) giàu tính nhan v?n và lu?n ???c quan tam chan thành t? các c?p l?nh ??o cao nh?t, t?i nh?ng ng??i b?n ??ng nghi?p ng?i cùng bàn. Các thành viên c?a ??i gia ?ình NAVIWORKS còn ???c th??ng xuyên tham gia các ch??ng trình ?ào t?o nh?m phát tri?n chuyên m?n t? các chuyên gia và ng??i qu?n ly tr?c ti?p, cùng ch? ?? ??i ng? h?p d?n, t??ng x?ng v?i n?ng l?c và k?t qu? c?ng vi?c.

T?m nhìn

????K? t? n?m 2013, Navigos Group c?ng b? t?m nhìn dài h?n v?i tên g?i “Thành C?ng sau Tuy?n D?ng” (Success After Joining). ?ay là giá tr? khác bi?t mà duy nh?t ch? có t?p ?oàn Navigos Group s? h?u trên th? tr??ng, th? hi?n r? ràng mong mu?n tr? thành ??i tác dài lau cho s? thành c?ng b?n v?ng c?a ?ng viên và các c?ng ty, ch? kh?ng ch? ??n gi?n là m?t ??i tác tuy?n d?ng th?ng th??ng.?

????V?i khách hàng c?a mình, chúng t?i lu?n kh?ng ng?ng h? tr? khách hàng phát tri?n và gi? chan nhan tài sau khi tuy?n d?ng thành c?ng. V?i ng??i tìm vi?c, chúng t?i ti?p t?c ??ng hành cùng h? th?ng ti?n trong c?ng vi?c m? ??c. Còn v?i chính chúng t?i, nh?ng DREAM MAKERS, t?m nhìn này t?o thêm nhi?u th? thách thú v?, c? v? cho tinh th?n ??i m?i, sáng t?o, và c?i ti?n kh?ng ng?ng ngh? và h?n h?t giúp chúng t?i tìm ???c y ngh?a to l?n h?n trong c?ng vi?c hàng ngày c?a mình.

Giá tr? c?t l?i

????Vào nh?ng ngày ??u khi gia nh?p c?ng ty, t?t c? các DREAM MAKERS ??u s? ???c l?ng nghe nh?ng chia s? v? n?m giá tr? c?t l?i c?a t?p ?oàn t? chính nh?ng nhan v?t cao c?p nh?t c?a c?ng ty, k?t h?p v?i bu?i ?n tr?a than m?t cùng v?i T?ng Giám ??c Gaku Echizenya. N?m giá tr? ?ó bao g?m:

WOW SERVICE! - Chúng t?i cam k?t lu?n làm hài lòng khách hàng và ng??i tìm vi?c b?ng nh?ng d?ch v? WOW nh?t.
IMPROVE IT! - Chúng t?i liên t?c c?i ti?n b?ng vi?c suy ngh? sáng t?o và hành ??ng h?p lí ?? bi?n nh?ng y t??ng t? kh?ng th? hay ch?a th? thành hi?n th?c.
OWN IT! - Chúng t?i hoàn toàn ch?u trách nhi?m v? nh?ng c?ng vi?c c?a mình.
STRAIGHT TALK! - Chúng t?i trao ??i chan thành, c?i m? và th?ng th?n ?? xay d?ng s? tin t??ng và phát tri?n các m?i quan h?.
INTEGRITY! - Chúng t?i làm vi?c chính tr?c, tuan th? các nguyên t?c ??o ??c, kh?ng v? l?i cá nhan và lu?n ??t l?i ích c?a c?ng ty lên hàng ??u.

????Trong su?t hành trình c?a các DREAM MAKERS t?i Navigos Group, m?i khi ??t ???c nh?ng thành t?u ?áng k? cùng v?i thái ?? làm vi?c th? hi?n r? nét các giá tr? c?t l?i trên, DREAM MAKERS s? ???c t??ng th??ng và vinh danh tr??c toàn t?p ?oàn v?i các gi?i th??ng nh? SERVICE HERO hay SPIRIT AWARD.?

?NG VIêN TI?M N?NG

?????? ti?p t?c hành trình bi?n hàng tri?u gi?c m? ngh? nghi?p thành hi?n th?c, Navigos Group lu?n ?ón chào nh?ng ?ng viên tài n?ng ??n tr?i nghi?m và làm vi?c cùng t?p ?oàn. N?u b?n có kh? n?ng và kinh nghi?m phù h?p, ??ng ng?n ng?i ?ng tuy?n vào các c?ng vi?c s?n có c?a chúng t?i ?? t?n h??ng m?t m?i tr??ng làm vi?c ly t??ng cùng nh?ng phúc l?i tuy?t v?i.?

????Và m?t khi b?n ?? tr? thành m?t DREAM MAKER, r?i ?i kh?i gia ?ình NAVIWORKS lu?n là m?t quy?t ??nh r?t khó kh?n, th?m chí nhi?u ng??i chuy?n sang c?ng ty khác th?nh tho?ng c?ng th? hi?n s? nu?i ti?c v? quy?t ??nh c?a mình và sau ?ó l?a ch?n quay tr? l?i. B?i ? ?ay, t?t c? các DREAM MAKERS ??u nh? nh?ng thành viên kh?ng khít trong m?t gia ?ình l?n, cùng vui, cùng làm, cùng th? hi?n ?am mê, ?? trên t?t c?, cùng th?c hi?n nh?ng c?ng vi?c có y ngh?a l?n v?i x? h?i cùng Navigos Group.

Con Ng??i

Gaku Echizenya

CHAIRMAN & CEO

"N?u b?n c?m th?y giúp ?? ng??i khác làm cu?c s?ng mình tr? nên y ngh?a h?n, b?n s? mu?n tr? thành m?t Dream Maker c?a Navigos Group."

Gaku Echizenya

Nguy?n Th? Van Anh

REGIONAL SALES DIRECTOR

"T?i Navigos Group, chúng t?i, các Dream Makers lu?n làm vi?c nh? m?t chi?n binh kiên c??ng, xay d?ng gi?c m? s? nghi?p tuy?t v?i cho m?i ng??i. Hàng tri?u gi?c m? ngh? nghi?p ?? ???c ki?n t?o, cánh c?a thành c?ng t?i Navigos Group lu?n m? r?ng ?ón chào các nhan tài ??n v?i chúng t?i…"

Nguy?n Th? Van Anh

Phúc L?i C?ng Ty

CH?M SóC S?C KH?E

Các DREAM MAKERS ???c nh?n gói b?o hi?m cao c?p tr? giá t??ng ???ng 40 tri?u/n?m - khám và ch?a b?nh ? các b?nh vi?n, phòng khám cao c?p. ???c h??ng ??y ?? các ch? ?? BHXH, BHYT. Navigos Group lu?n ?? cao tinh th?n "work-life balance" qua các chính sách nh? ph? c?p cho các cau l?c b? ??i nhóm nh? c?u l?ng, bóng chuy?n; ?ng l??ng khi c?n thi?t.

NGàY PHéP

M?i n?m, ngoài các ngày l?, T?t, m?i DREAM MAKER có 15 ngày ngh? phép, 06 ngày ngh? b?nh (kh?ng c?n ch?ng nh?n c?a bác s?) và 05 ngày ngh? h??ng l??ng trong nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p.

?àO T?O

T?i Navigos Group, các DREAM MAKERS có c? h?i trau d?i b?n than, m? ra c? h?i phát tri?n và th?ng ti?n th?ng qua các ch??ng trình ?ào t?o dài h?n t?i "Naviworks University".

GI?I TH??NG

Navigos Group lu?n có các gi?i th??ng nh?m c?ng nh?n và vinh danh nh?ng ?óng góp tích c?c c?a các DREAM MAKERS nh? Spirit Award, Service Hero, Service Award… Tùy theo t?ng v? trí c?ng vi?c, các gi?i th??ng nh? Best Performance, Best Sales c?ng ???c trao tay nh?m khuy?n khích tinh th?n c?i ti?n và làm ch? c?ng vi?c c?a mình.

CáC HO?T ??NG G?N K?T

Các DREAM MAKERS lu?n ???c g?n k?t v?i nhau th?ng qua các ho?t ??ng nh? Snack Time m?i tháng, Women's Day, Christmas,… và các s? ki?n l?n nh? Company Trip, Company Birthday, Ngày h?i giao l?u v?n hóa Nh?t B?n, Olympic, Year End Party,...

PANTRY

Pantry r?ng r?i, view c?c ??p, ??y ?? các ti?n ích nh? t? l?nh, lò vi sóng, máy pha cà phê, máy n??c nóng, máy bán n??c t? ??ng,... Ngoài ra, DREAM MAKERS còn ???c th??ng th?c trà và café mi?n phí t?i pantry b?t kì lúc nào.
NEW 2018 Best online casinos sitemap scatter 888 slot gclub royal1688 Slotonline fun88 slot m88 bet sbobetcasino
www.usastaterecords.com| www.franklinbusybody.com| www.lowfatgaming.com| www.alexmerek.com| www.andreamcooley.com| www.theozoneonline.com| www.2abcraftypeople.com| www.apprenticereview.com| www.hzheart.com| www.optimum-supplies.com| www.f-stopandsee.com| www.theozoneonline.com| www.theonlycurefor.com| www.hartacrossamerica.com| www.777w88.com| www.copy-creators.com| www.carltonwinestop.com| www.flyingdesignhk.com| www.simonkirkeofficial.com| www.lilacmedicalcentre.com| www.365discountmeds.net| www.daingerfieLdtx.net| www.lilacmedicalcentre.com| www.2abcraftypeople.com| www.brucerecruitingltd.com| www.mingdu-zhotel.com| www.prow88th.com| www.crometechmedia.com| www.bettingbookmakers.net| www.cardo-industries.com| www.andreamcooley.com| www.bijouxpopulaire.com| www.basecampmaricopa.com| www.w88edu.com| www.doubledipdepot.com| www.worldfxmarkets.com| www.cusco-puno.com| www.thedancecloset.net| www.games66.net| www.ajgsportstalk.com| www.petogadgets.com| www.classysassyng.com|