VietnamWorks

M?ng x? h?i

32 C? H?i Vi?c Làm Cho B?n

Senior Legal Executive

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 20/02/2019

Talent Acquisition Specialist (Internal)

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 20/02/2019

Full Stack Developer

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 20/02/2019

Sales Administrator - Vietnamworks

 • Nhan viên
 • Hà N?i
 • 20/02/2019

Alliance Associate

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 19/02/2019

Marketing Executive (Content & Event)

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 18/02/2019

HR Intern

 • M?i T?t Nghi?p
 • Hà N?i
 • 15/02/2019

Marketing Communication Intern

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 14/02/2019

Recruitment Researcher

 • Nhan viên
 • Hà N?i
 • 14/02/2019

Software Tester

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 14/02/2019

Recruitment Consultant

 • Nhan viên
 • Hà N?i
 • 08/02/2019

Recruitment Consultant

 • Nhan viên
 • Hà N?i
 • 08/02/2019

Recruitment Consultant

 • Nhan viên
 • Hà N?i
 • 08/02/2019

Candidate Coordinator

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 06/02/2019

Recruitment Consulting Team Leader

 • Tr??ng Phòng
 • H? Chí Minh
 • 01/02/2019

*** Sale Team Leader (B2B) ***

 • Tr??ng Phòng
 • H? Chí Minh
 • 22/01/2019

Content Marketing Intern

 • M?i T?t Nghi?p
 • H? Chí Minh
 • 22/01/2019

Digital Marketing Executive (Navigos Search)

 • Nhan viên
 • H? Chí Minh
 • 18/01/2019

V?n Phòng Làm Vi?c

 • ??A CH? V?N PHòNG:

  T?ng 20, tòa nhà E.Town Central, 11 ?oàn V?n B?, Ph??ng 12, Qu?n 4, TP.HCM, Vietnam

  L?u 7, toà nhà V-building 125-127 Bà Tri?u, Ph??ng Nguy?n Du, Qu?n Hai Bà Tr?ng, Hà N?i.

Gi?i Thi?u

V? VietnamWorks

VietnamWorks là c?ng ty tuy?n d?ng hàng ??u và lau ??i nh?t Vi?t Nam - th?u hi?u r?ng ng??i tìm vi?c kh?ng ch? c?n m?t c?ng vi?c, mà h?n th? n?a còn là c? h?i phát tri?n và th?ng ti?n. Do ?ó, chúng t?i - nh?ng ng??i ???c ch?n là Dream Maker, có m?t ?? giúp b?n th?c hi?n ??c m? ?ó. V?i h?n 59.000 vi?c làm ???c ??ng tuy?n m?i n?m - con s? kh?ng l? mà ch?a có m?t website vi?c làm nào t?i Vi?t Nam có th? phá k? l?c - cùng hàng ngàn bài vi?t và bí quy?t v? th?ng ti?n ngh? nghi?p trên NEW 2018 Best online casinos www.aquachemindia.net, chúng t?i s? ??ng hành cùng t?t c? ng??i tìm vi?c và nhà tuy?n d?ng Vi?t Nam cùng th?c hi?n gi?c m? s? nghi?p.

Cách c?a VietnamWorks

Cách c?a VietnamWorks

VietnamWorks th?c s? là m?t ng?i nhà l?n cho t?t c? Dream Maker, và m?i ng??i ??u ???c quan tam chan thành và an c?n. M?i quan h? gi?a c?ng ty và t?t c? Dream Maker d?a trên:

 • S? tin t??ng
 • K?t n?i
 • T??ng th??ng x?ng ?áng

M?i tr??ng làm vi?c than thi?n, g?n g?i, s? can b?ng gi?a c?ng vi?c và các ho?t ??ng th? gi?n lu?n ???c tran tr?ng.

S? m?nh c?a VietnamWorks

T?i VietnamWorks, t?t c? nhan viên ??u ???c g?i là Dream Maker vì m?i nhan viên chúng t?i cùng làm vi?c vì m?t s? m?nh: giúp ?? t?t c? m?i ng??i th?c hi?n gi?c m? s? nghi?p.

Chúng t?i bi?n gi?c m? c?a các nhà tuy?n d?ng thành s? th?t b?ng cách giúp h? tuy?n ?úng ng??i.
Chúng t?i th?c hi?n gi?c m? c?a hàng tri?u ng??i ?i làm b?ng cách ?em ??n nh?ng vi?c làm ch?t l??ng và phù h?p, chia s? nh?ng bí quy?t, l?i khuyên và t? ch?c nhi?u s? ki?n ngh? nghi?p h?u ích. Chúng t?i lu?n bên b?n ?? th?c hi?n s? m?nh này.

Chúng t?i mu?n b?n bi?t r?ng

T?i VietnamWorks, t?t c? Dream Makers lu?n có c?m giác ???c tin t??ng, ???c ch?m sóc và ???c k?t n?i. V?n hóa làm vi?c c?a chúng t?i ???c xay d?ng d?a trên 4 giá tr? c?t l?i.

D?ch v? trên c? tuy?t v?i - WOW service
Chúng t?i lu?n làm hài lòng khách hàng và ng??i tìm vi?c b?ng nh?ng d?ch v? v??t tr?i nh?t.
Lu?n lu?n c?i ti?n – Improve It
Chúng t?i phát tri?n, hoàn thi?n b?n than th?ng qua các ch??ng trình ?ào t?o, hu?n luy?n v?i tinh th?n v??t ra kh?i gi?i h?n c?a chính mình và ch? ??ng th?c hi?n c?i ti?n.
Ch?u trách nhi?m - Own It
Chúng t?i ch?u trách nhi?m cho hành ??ng c?a mình và hoàn thành nh?ng m?c tiêu ?? ra.
Giao ti?p th?ng th?n - Straight Talk
Chúng t?i giao ti?p chan thành, c?i m? và th?ng th?n ?? c?ng c? lòng tin và giúp nhau ti?n b?.

Nhan viên c?a VietnamWorks

B?n có t? tin ?? tr? thành m?t Dream Maker chính hi?u? N?u có, h?y gia nh?p VietnamWorks cùng chúng t?i.

"Các ??ng nghi?p t?i VietnamWorks nh? nh?ng ng??i anh ng??i ch?, lu?n than thi?n và n?ng ??ng. T? nh?ng ngày ??u gia nh?p VietnamWorks, t?i ?? ???c giúp ?? và ch? d?n r?t nhi?t tình. ??n bay gi?, t?i lu?n xem h? là ngu?n ??ng l?c tuy?t v?i cho t?i. N?u kh?ng có nh?ng ??ng nghi?p cùng nhóm lu?n h?t lòng h? tr? trong nh?ng tình hu?ng khó kh?n nh?t, t?i ngh? t?i kh?ng th? ??t ???c nh?ng thành t?u tuy?t v?i nh? h?m nay."
- Trang - Customer Solutions Team

Con Ng??i

Gaku Echizenya

T?ng Giám ??c

"N?u b?n c?m th?y giúp ?? ng??i khác làm cu?c s?ng mình tr? nên y ngh?a h?n, b?n s? mu?n tr? thành m?t Dream Maker c?a VietnamWorks"

Gaku Echizenya

Nguy?n Th? Van Anh

Regional Sales Director

"T?i VietnamWorks, chúng t?i, các Dream Makers lu?n làm vi?c nh? m?t chi?n binh kiên c??ng, xay d?ng gi?c m? s? nghi?p tuy?t v?i cho m?i ng??i. Hàng tri?u gi?c m? ngh? nghi?p ?? ???c ki?n t?o, cánh c?a thành c?ng t?i VietnamWorks lu?n m? r?ng ?ón chào các nhan tài ??n v?i chúng t?i…"

Nguy?n Th? Van Anh

Phúc L?i C?ng Ty

B?o hi?m

B?o hi?m theo lu?t lao ??ng và ch?m sóc t?t h?n v?i b?o hi?m s?c kh?e, b?o hi?m tai n?n v?i các c?ng ty b?o hi?m uy tín.

Phúc l?i

Dream Maker ???c ch?m sóc s?c kh?e v?i gói khám s?c kh?e t?ng quát hàng n?m t?i nh?ng b?nh vi?n hàng ??u; ch?m sóc v? can b?ng gi?a c?ng vi?c và cu?c s?ng v?i ph? c?p t?p th? thao, ph? c?p cau l?c b?/ h?i nhóm ?ng l??ng khi c?n thi?t.

Ch? ?? xét th??ng

T?ng l??ng m?i 6 tháng và nh?n th??ng doanh thu d?a trên hi?u qu? làm vi?c m?i n?m m?t l?n.

Ngày ngh?

Hàng n?m, ngoài các ch? ?? ngh? theo lu?t ??nh, Dream Maker có 6 ngày ngh? b?nh (kh?ng c?n ch?ng nh?n c?a bác s?), 06 ngày ngh? có l??ng trong nh?ng tr??ng h?p kh?n c?p và 15 ngày ngh? phép có l??ng.

?ào t?o

Phát tri?n con ng??i là chi?n l??c c?a chúng t?i. Do ?ó, chúng t?i t? hào chia s? th? vi?n cho nhan viên và ch??ng trình ?ào t?o dài h?n th?ng qua "Naviworks University".

Khen th??ng

C?ng nh?n s? ?óng góp c?a các Dream Maker là s? t?p trung c?a chúng t?i v?i các gi?i th??ng nh? Spirit Award, Service Hero and Service Award.

NEW 2018 Best online casinos sitemap m88 casino linksbobet royal online mobile bwinasia Slot Machine online slots sbobetslot